Nyttiga ämnen i ”superbäret” lingon

Lingon - nyttiga ämnen i lingon.

Det finns inte så mycket forskning gjord på lingon om man jämför med blå­bär. Det finns dock studier som har analyserat innehållet av fenolföreningar i lingon och deras antioxidant­kapacitet.

I en finsk studie identifierades mer än 20 olika fenolföreningar i lingon, som flavonoler, antocya­niner, catechiner och deras glucosider men även caffoyl- och ferulsyrakonjugat. Lingon innehåller 10 ggr så mycket catechiner (ca 250-500 mg/kg) jämfört med andra bär från samma släkte. Exempelvis innehåller blåbär 75 mg/kg och tranbär 30 mg/kg catechiner. Lingon uppvisar högst anti­oxidantkapacitet i TOSC (total oxidant scavening capacity), vilket demonstrerar att lingon är bra på att reducera fria radikaler. Lingon innehåller flavonolen quercetin, som visats ha positiva effekter på hjärtkärlsjukdom och vissa cancer­former. Dessutom är lingon en bra källa till lignaner.

Lingon har visats ha goda antimikrobiella egen­skaper vilket troligen beror på att lingon innehåller så mycket tanniner (mest procyanidin typ A och B) men även mycket benzoesyra som sänker pH till 2,4-3,5 vilket är en fördel vid bekämpning av mikroba mekanismer. Tanniner inhiberar bakterier­na så att de inte kan fästa till epitelcellerna hos värden och lingon inhiberar gramnegativa bakterier såsom Heliobacter pylori.

Lingon innehåller inte ellagitanniner, till skillnad från hjortron. Trots detta inhiberar lingon cancer­celler, både in vitro och in vivo-försök på djur demonstrerar att lingon har en skyddande effekt. Lingon innehåller även höga mängder av resve­ratrol, vilket har bra förmåga att reducera oxidativ stress och har skyddande egenskaper mot cancer. Lingon påverkar olika proteiner som deltar i bland annat apoptos – programmerad celldöd – och inflammation (till exempel NF-kappa beta och olika MAP-kinaser). I humana HL60-leukemiceller inducerade lingon apoptos in vitro.

 

Källa: ”Nordliga skogsbär och dess hälsoeffekter”, E. Berglöf, 2008